Дезинсекция от Бул Агро Контрол 1 ЕООД

Описание
Обезпаразитяване, дезинфекция, дезинсекция Бул Агро Контрол 1 ЕООД е с основен предмет на дейност Интегрирана борба с битови и складови неприятели, дезинсекция, дератизация, фумигация ,мониторинг на съхранявана продукция и вредители. Служителите на дружеството са разделени на групи и извършват обработки на територията на цялата страна. Те са на разположение 24 часа в денонощието. Всички извършвани обработки са съобразени с Европейските изисквания и световния опит в професионалния контрол на вредителите. Бул Агро контрол 1 ЕООД има сключени договори с фирми с обществено значение които подлежат на контрол съгласно изискванията за добри производствени практики и отговарят на Наредба №3 от 24.01.2005 г. на МЗ. Притежаваме необходимите лицензи издадени от Министерство на Здравеопазването за ДДД мероприятия и от Министерство на Земеделието за фумигация и обеззаразяване на площи. Отделяме голямо внимание на обучението на своите кадри,като всички служители притежават необходимите квалификации,ежегодно участваме в програми и международни конференции. Екип от специалисти консултира безплатно по отношение на всички проблеми свързани със ДДД дейностите ,необходимите профилактични мероприятия, прилаганите методи за интегрирана борба и използваните препарати . Препаратите с които работим са на водещи фирми с гаранция за качество и са съобразени с необходимите документи -разрешителни за употреба и информационен лист за безопастност, издадени от МЗ.Дезакаризация на тревни площи е ежегодна мярка ,като за гарантирана ефективност обработката се повтаря след седем дни, като това е свързано с биологията на инсектите и изискването е тревата да е предварително окосена.След всяка обработка издаваме необходимия по Наредба № 3 Протокол и водим регистър на извършените обработки. Услугите които извършва Булагроконтрол 1 ЕООД са следните: Фумигация Дезинсекция Дератизация Дезинфекция Дезинфекция от Бул Агро Контрол 1 ЕООД: Замръсяване на жизнената среда е опасен източник на различни заболявания по хората и животните,това е въздействие ,което нарушава естествената среда.Дезинфекцията или обеззаразяването е дейност която включва различни методи и средства за унщожаване на болестотворните микроорганизми във външната среда.В тесен смисъл на думата дезинфекцията е основна мярка за унищожаване на патогенни микроорганизми във външната среда и за изключване на възможностите за предаването им.Тя е важно противоепидемиологично и противоепизоотично мероприятие което има всекидневно приложение.Тя бива профилактична и се извършва системно и принудителна или т.нар огнищна дезинфекция която се извършва с цел унищожаване на микроорганизмите във външната среда ,които заобикалят извора на зараза.За да се извърши качествена дезинфекция трябва да се познава механизма на действие на дезинфектантите.Те се различават много по начина на своето действие, едни имат микробоцидно действие, други унищожават патогенните микроорганизми ,а трети микробостатично действие. Дезинфекционното средство съдържа активна съставка и спомагателни градиенти, чиято роля е да създават условия за максимално действие на активната субстанция.Към дезинфекционните средства има редица изисквания на които да отговарят , освен това се прилагат под форма на различни формулации. Върху ефективността влияят редица фактори като концентрация,температура ,условия на средата вида на микроорганизмите.За да бъде дезинфекцията ефективна е необходимо в практиката да се спазят задължително три условия: Да са почистени основно обектите Да се направи точен избор на дезинфектанта Да се приложи правилно дезинфекционното средство Некачествената дезинфекция е много по-опасна от неизвършената дезинфекция. С контрола се осигурява реален ефект на извършената работа.Дезинфекцията е тристранен процес който включва три звена: дезинфекционни средства патогенни микроорганизми външна среда На дезинфекция се подлагат не само неживите обекти на външната среда,но и живии организми. Външната среда оказва голямо въздействие върху дезинфекционния процес чрез своите фактори- температура ,влага,рh,наличие или отцъствие на неорганично или органично замръсяване и др.Микроорганизмите със своята устойчиввост към факторите на средата са важен фактор в дезинфекционния процес. Дератизация от Бул Агро Контрол 1 ЕООД: За провеждането на качествена дератизация е необходимо много добре да се познават навиците им, социалната структура на общността и начина им на размножаване и миграция .Всичко това е заложено в Интегриран пест мениджъмн срещу гризачи.Технологията на обработката зависи от спецификата на обекта. Обикновено се изготвя план за дератизация, както и дератизационна схема, на коята се обозначават дератизационните точки. Този план се определя от пътищата, по които гризачите /мишките и плъховете/ си осигуряват достъп.Изготвят се дератизационни бариери, за ограничаване на достъпа, залагат се родентицидни примамки, следи се количеството препарат, което е консумирано от гризачите, проследяват се пътищата им и т.н. Диагностиката и борбата сгризачите /мишките и плъховете/ често е продължителен процес, защото в повечето случаи става въпрос за повече от един екземпляр. А докато не се изчистят всички и не се създаде бариера срещу повторно заселване борбата не се смята за приключила. При рисковите обекти се налага необходимостта от перманентно провеждане на дератизационни мероприятия. В зависимост от местоположението и вида на обекта се налага използването на родентициди с различно приложение. Най-важното в борбата с гризачите /мишките и плъховете/ е да се спазва стриктно необходимата технология за успешна дератизация и да се предотврати риска от повторна инвазия да се провеждат редовни профилактични мероприятия. Фумигация в складове от Бул Агро Контрол 1 ЕООД: Фумигация на складирани продукти в складове и силози.Фумигацията на складираната продукция в голяма част от случаите се извършва с фосфоводородни препарати на Degesch – делиция,магтоксин, фостоксин това е така поради ограниченото предлагане на нашия пазара на продукти регистрирани за фумигация. Използват се различни формулации в зависимост от продукта и предназначението му: пелети, таблети, плочи, пакети. Активното вещество фосфин PH3 се отделя от делиция или фостоксин Al(OH)3 и на магтоксин Mg3P2 вследствие на реакция с водата от продукта или въздуха. Температурата определя скоростта на реакцията. При температура под 5ºС фумигация е разрешена само с магтоксин.Mg3P2 + 6H2O ---> 3Mg(OH)2 + 2PH3AlP + 3H2O ---> Al(OH)3 + PH3При висока температура и влажност реакцията протича бързо и е възможно достигане до взривоопасни концентрации от фосфин. При сбито, уплътнено и самозагрято зърно, фосфина не се разпределя равномерно в зънения насип, вследствие на което ефекта от обработката е слаб и риска от експлозия и пожар голям.В силози с активна вентилация фумигацията се извършва, без прехвърляне на зърно от клетка в клетка. Използват се газ реактори, рециркулационни методи т.нар.(J-Sistem) осигуряващи бързо действие,отсъствие на остъците от препарата , отличен ефект, малък карантинен срок. При необходимост е възможно да се добави и CO2.В силози без вентилация фумигация се осъществява при прехвърляне на зърно от клетка в клетка. Препарата се влага чрез дозатори на Detia Degesch.При малка височина на силозите или насипа на зърното е възможна фумигацията да бъде извършена посредством пневмосонди.В плоски складове препаратите се влагат посредством сонди. След като се вложат фосфоводородните препарати, повърхността на зърното се херметизира с полиетиленово фолио осигурено от фумигатора.При фумигация на зърно се обработва свободната вместимост и външните стени на склада.При предявено изискване от страна на Възложителя фумигацията се извършва посредством препарати и методи, без остатъчни количества от пестициди в обгазените продукти.След изтичане на експозицията зърното се дегазира. С газанализатори се замерват остатъчните количества от токсичен газ, които не трябва да надвишават 0.1ppm.За постигане на добър ефект от фумигацията е необходимо да бъдат извършени подготвителни мероприятия. Фумигация на кораби от Бул Агро Контрол 1 ЕООД: Фумигация на кораби, шлепове, вагони, контейнери.Фумигация на зърно в кораби се извършва с прeпарати на Degesch. Препаратите се влагат посредством сонди. При фумигация на пшеница и ечемик,царевица на кораби с по голяма дълбочина на трюмовете се използват пневмо сонди благодарение на които и залагането на препарата е възможно да стане на дълбочина до 10-12м. при фумигацията на слънчоглед с пневмо сонди не е възможно залагането на препарата на повече от 6-8 м.,поради обикновенно по голямото наличие на инертни примеси Кораби с дълбочина на трюмовете над 12м, и ако е необходимо експозицията да не превишава 3÷4 дни за препоръчване е да се фумигират чрез циркулация на газ(J-Sistem) Залага се система от тръби в трюмовете на кораба преди започване на товарване. Монтират се помпи, осъществяващи циркулация на газ в целия обем на трюма. След приключване на товарните работи се влага фосфоводороден препарат и се включват помпите. Рециркулационната система гарантира равномерно разпределяне на фумиганта, добър ефект от фумигацията в цялата дълбочина на насипа и по кратка експозиция.При фумигация с Фумигационни ръкави, магтоксин плочи и Деция Газ ЕКС Б / пакети / с активно вещество фосфин се гарантира, че след дегазация в продукцията няма остатъци от токсични вещества. При обгазяването с фумигационни ръкави фосводородните препарати се залагат в специални ръкави изработени от плат адругите фумиганти са в хартиени плочи или пакети. Плочите и пакетите се влагат на повърхността,а ръкавите се влагат на 2 м дълбочина на фумигирания продукт след приключване на товарните дейности.Експозицията на фумигацията се определя в зависимост от използвания препарат, температурата на продукта и дълбочината на трюмовете. След дегазация при замерени концентрации на фосфин по-ниски от 0.1ppm се счита че препарата е разграден напълно. Твърдите продукти от хидролизата / Mg(OH)2 и Al(OH)3 / са безвредни и се сепарират при преработка на зърното. При фумигация с ръкави,плочи или пакети, същите се събират и се унищожават съгласно законодаделствто на държавата на разтоварното пристанище . С фумигационните ръкави ,плочите и пакетите се изхвърлят остатъчните продукти от хидролизата на магнезиев или алуминиев фосфид.Фумигацията се извършва на място посочено от възложителя след приключване на товарните работи.На екипажа на кораба се осигуряват респираторни защитни средства и газ измезрвателни средства за фосфин съгласно IMO ,както и необходимата документация издавана за фумигация на товара е съгласно всички Международни закони и изисквания.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече