Сдружение на ловците и риболовците Папия

Описание
Сдружение на ловците и риболовците Папия е организация за осъществявяне на обществено полезна дейност за обогатяване, възпроизводство и съхранение на екологическото равновесие в дивата флора и фауна, развитие на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело. Ловно-риболовното сдружение се изгражда на териториален принцип от дружини на ловци, ловци-риболовци и риболовци, а обединените в него дружини си поставят следните цели: Работят за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие; Полагат целогодишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата; Грижат се за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна; Създават условия за упражняването и развитието на ловния и рибния спорт; Работят за повишаване на екологичната, ловната и риболовната култура; Сигнализират държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни екологични проблеми, имащи пряко или косвено отношение към ловното и риболовнното дело. За постигане на целите си Сдружение на ловците и риболовците Папия изпълнява следните основни задачи: Сключва договори с Държавните лесничейства за стопанисване от дружините на определените им ловностопански райони; Създава дивечовъдни и рибовъдни стопанства и бази за спортен риболов; Упражнява действен контрол при ползването на дивеча и рибата и спазване на законоустановения ред за лов и риболов; Организира охраната на дивеча и рибата на територията си и сигнализира за нарушенията на нормативните разпоредби; Организира лова и риболова на чуждестранни и български ловци и риболовци; Организира на договорна основа реализацията на добитите от дружините дивечово месо и кожи; Използува законови възможности за организиране реализацията на дивечови и рибни продукти, както и продажбата и закупуването на жив дивеч и риба за развъдни цели; Развива киноложкото дело, като организира развъждането, обучението и ползването на чистопородни ловни кучета, провежда киноложки изложби и полеви изпитания и осигурява закрилата на чистопородните ловни кучета; Организира и съдействува за снабдяване на своите членове с ловни и риболовни уреди и материали; Развива необходимите дейности в съответствие с нормативните разпоредби за осигуряване издръжката на Сдружението и разширяване на материалната му база; Подготвя кандидати за ловци и риболовци; Развива спортносъстезателната и учебно-спортната дейност с цел повишаване на ловно-стрелковата и риболовнота квалификация на членовете си.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече