Проучване и проектиране на комплексни обекти Транспроект ЕАД

Описание
Транспроект ЕАД е водеща инженерингова фирма в България, основана през 1948 г., специализирана в проучване и проектиране на комплексни обекти и широка гама от подобекти за нуждите на гражданското строителство и транспорта. Проектиране, консултации, инженеринг от инфраструктурата на транспортните обекти. Проучване на комплексни обекти и подобекти Проектиране на комплексни обекти и подобекти от транспортната инфраструктура: пристанища, ж.п.линии, технологични площадки, сгради и съоръжения Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания Изработване на Генерални планове Изготвяне на тръжна документация за обекти, финансирани по Европейски програми - ФАР и ИСПА Изготвяне на Концесионни анализи Консултации в областта на инженеринг на транспортна инфраструктура Инженерингова фирма Транспроект ЕАД е участвал в проучване и проектиране на редица комплексни проекти в чужбина. Тази дейност обхваща страни като Куба, Никарагуа, Кувейт, Лаос, Ирак, Русия, Украйна, Молдова, Грузия и др. База и екип на инженерингова фирма Транспроект ЕАД За нуждите си по проучване и проектиране на комплексни обекти инженерингова фирма Транспроект ЕАД разполага с: Високо квалифицирани специалисти: инженери-конструктори, архитекти, машинни инженери, инженери по силни и слаби токове и съобщения, инженери по водопровод и канализация, инженери по отоплителни системи и вентилация, инженери по укрепителни и заздравителни мероприятия, логистици и технолози, геодезисти, земеустроители, инженер-геолози, геофизици, икономисти, инженери по пристанищно проектиране Геодезически инструменти Машинен парк от сондажни съоръжения Инженерингова фирма Транспроект ЕАД притежава добре комплектована база от апаратни средства и програмно осигуряване за автоматизирана обработка на данни и решаване на широк кръг от технически проблеми, както и геодезически инструменти за геодезическа обработка. Машинният парк от сондажни съоръжения позволява извършване на широка гама от инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. Звена в Инженерингова фирма Транспроект ЕАД За осъществяване на дейността си, във фирмата са структурирани основни вътрешни оперативни звена по отрасъл транспорт. Проекти за обекти на водния транспорт Транспроект ЕАД Звено Пристанища към Транспроект ЕАД специализира проектиране и управление на проекти за обекти на водния транспорт. Звеното проектира и разработва комплексни проекти по всички части за универсални и специализирани пристанищни комплекси, заводи, бази и др. Туристически пристанища, туристически обекти на водния транспорт Морски и речни терминали Рибни пристанища и прилежащите към тях рибоприемни и обработващи пунктове Технологични разработки и пристанищна механизация Генерални планове и комуникационни планове Хидротехнически съоръжения, кейови конструкции, насипни равнища и територии Сгради и съоръжения Изследвания - измервателна апаратура, компютърна обработка на данни и резултати и др. Икономически и финансови изследвания и анализи Проектиране на железопътни линии и пътища Транспроект Звено Железопътно проектиране към Транспроект ЕАД извършва комплексното проектиране на железопътни линии и пътища, Ж.П. гари и терминали, мостове, тунели, подпорни стени, водоотводни съоръжения и пр. Инженерно-геоложки проучвания Транспроект ЕАД Звено Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания към Транспроект ЕАД обхваща дейностите инженерно-геоложки проучвания за: Всички видове транспортно строителство (пристанища, летища, ж.п.линии), Промишлено и гражданско строителство (заводи, жилищни сгради и др.). Основни клиенти на Транспроект ЕАД В областта на проучването и проектирането на комплексни обекти основни клиенти на Транспроект ЕАД са: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на финансите Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите НК Железопътна инфраструктура ДП Пристанищна инфраструктура ИА Пътища частни компании.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече