Услуги за горското стопанство и дърводобива Булмонт Форест ООД

Описание
Булмонт Форест ООД работи в областта на услугите за горското стопанство и дърводобива. Дърводобивната фирма извършва и спомагателни дейности в горското стопанство. Булмонт Форест ООД извършва услугите си в горското стопанство и дърводобива на общо 148,211 дка горски площи, представляващи масиви и части от масиви 128 и 721 по КВС. Дърводобивно дружество Булмонт Форест ООД работи в горските територии на ТП на Държавно горско стопанство Монтана, където извършва следните дейности, свързани с горското стопанство и дърводобива. Механизирано отглеждане на горски култури, създадени върху 599 дка Направа на минерализовани ивици в размер на 2750 лм Тези дейности са възложени на дърводобивната компания въз основа на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесни и недървесни горски продукти. Булмонт Форест ООД извършва всички дейности в сферата на услугите за горското стопанство и дърводобива: подготовка на почвата за залесяване отглеждане на млади насаждения - горската площ в ДГС Монтана е разппределена по вид на горите, както следва: иглолистни, широколистни високостъблени, за реконструкция, издънкови за превръщане, нискостъблени. сеч - главни сечи, отгледни сечи и санитарни сечи (извършвани в сечища, определени в лесоустройственият проект на ДГС Монтана) извозване на дървен материал добив на дървесина Търговия с дървен материал Дърводобивното дружество осъществява търговия с дървен материал, който е с доказано високо качество. Дървопреработвателната компания продава богат набор от объл дървен материал и фасонирани дървени материали за строителството, мебелното производство и бита. Булмонт Форест ООД предлага дърва за огрев или дърва за други битови нужди и извършва транспорт до желания от клиента адрес.
Използваме бисквитки за подобряване на функционалността на сайта. Ако продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с употребата им.
Научете повече